Privacyverklaring

Datum: 02-01-2020

Bewust Gevoelig Academy acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://bewustgevoelig.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 02-01-2020

De Jong Bewust Gevoeling, gevestigd aan Wildzoom 18, 6718 TN in Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Jong Bewust Gevoelig
Wildzoom 18
6718 TN EDE
06-29555864

Jolanda de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Bewust Gevoelig. Zij is te bereiken via info@bewustgevoelig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Jolanda de Jong van Bewust Gevoelig, de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapie.

Bewust Gevoelig verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • De datum van de behandeling
 • (intake-)vragenlijsten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling tijdens consulten.

Bewust Gevoelig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die www.bewustgevoelig.nl aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens die worden verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-sterrekind.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewustgevoelig.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct kunnen uitvoeren van een therapiesessie
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten af te leveren;
 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;
 • Communicatie tussen praktijk-sterrekind.com en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Omschrijving van het consult
 • De kosten van het consult.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewustgevoelig.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bewustgevoelig.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Phoenix voor de website https://bewustgevoelig.nl, Huddle voor de ledensite http//bewustgevoeligacademy.nl Enormail voor het versturen van e-mails en PayPro als betaalsysteem om cursussen aan te kunnen schaffen. Met al deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewustgevoelig.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Als ondernemer zijn wij als Praktijk Bewust Gevoelig verplicht de kopieën van de facturen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewust Gevoelig verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website is beveiligd met een SSL certificaat voor de https-verbinding, de website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in de ledensite, of door ons even te mailen op info@bewustgevoelig.nl

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bewustgevoelig.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We zorgen er zo goed mogelijk voor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.

Bewustgevoelig.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De dossiers worden afgesloten bewaard. De website is beveiligd.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bewustgevoelig.nl

Bewust Gevoelig Online academy · info@bewustgevoelig.nl · Bewust Gevoelig · Wildzoom 18 · Ede ·